report-tweet

[How To] วิธีการรายงานผู้ใช้งานทวิตเตอร์ที่ไม่เหมาะสม

บางครั้งสังคมในทวิตเตอร์อาจมีความไม่เหมาะสมทางด้านภาพหรือคำพูดเกิดขึ้น.. เพื่อลดการกระทบกระทั่ง เราแนะนำให้รายงาน หรือ Report จะดีกว่า..


.

วิธีการรายงานผู้ใช้งานทวิตเตอร์ที่ไม่เหมาะสม

.

แนะนำให้ใช้ Account สำรองในการ Report ทั้งนี้ควรเป็น Account สำรองที่มีการใช้งานอยู่แล้ว ไม่ใช่ Account เปิดใหม่

หากใช้ Account ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ โปรดตรวจสอบการรายงานให้ถูกต้อง หากทวิตเตอร์ไม่พบข้อมูลตามที่แจ้ง Account ของเราอาจถูกระงับชั่วคราวได้

.

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปยัง Twitter Account ที่ไม่เหมาะสม แล้วกดที่ปุ่ม More (จุด 3 จุด) → เลือก ‘Report’ (รายงาน)

.

ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อปรากฎหน้า Report an issue (รายงานปัญหา) ให้เลือกหัวข้อตามนี้

2.1 หากเป็นทวีต หรือแนบรูปในทวีต ให้เลือก Their Tweets are abusive or hateful (ทวีตของพวกเขาไม่เหมาะสมหรือมุ่งร้าย)

หลังจากเลือก 2.1 แล้ว → ให้เลือกข้อมูลที่ตรงกับทวีตที่ไม่เหมาะสมนั้น ทางเราแนะนำให้เลือกเป็น ‘ไม่เคารผู้อื่น หรือ ก้าวร้าว (ฺBeing disrespectful or offensive)’

.

หรือท่านสามารถเลือก ‘มีส่วนพัวพันในการคุมคามที่กำหนดเป้าหมาย (Engaging in targeted harassment)’ → โดยหากเลือกข้อนี้แล้ว จะต้องเลือกว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร ให้เลือก ‘ผู้อื่น (Someone else)’ → และทำการเลือกทวีตที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้ทวิตเตอร์สามารถตรวจสอบได้ว่าทวีตใดที่เป็นปัญหา และทำการกด ‘เพิ่ม (Add)’

เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นว่าได้รายงานปัญหาแล้ว เราสามารถกดเลือกบล็อก หรือซ่อนทวีตของ Account นี้ได้เลย → หากเรียบร้อยแล้วให้กดที่ ‘เสร็จสิ้น’

.

2.2 หาก Twitter Account ให้มีการตั้งชื่อ / รูป / Bio ที่ไม่เหมาะสม ให้เลือก ‘Their profile info and/or images include abusive or hateful content (ข้อมูลและ/หรือรูปภาพในข้อมูลส่วนตัวของพวกเขามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือมุ่งร้าย)’

เมื่อกดแล้วให้เลือกว่าข้อมูลลักษณะใดที่เป็นปัญหา ให้เลือกที่ ‘มุ่งร้าย (Hateful)’ → เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นว่าได้รายงานปัญหาแล้ว เราสามารถกดเลือกบล็อก หรือซ่อนทวีตของ Account นี้ได้เลย → หากเรียบร้อยแล้วให้กดที่ ‘เสร็จสิ้น’

.

วิธีการรายงานทวีตที่ไม่เหมาะสม

.

ขั้นตอนที่ 1 : ไปยัง Tweet ข้อความที่ไม่เหมาะสม แล้วกดที่ปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆ ด้านขวาบน → เลือก ‘Report Tweet’ (รายงานทวีต)

ขั้นตอนที่ 2 : เลือก ‘It’s abusive or harmful (ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย)’

ขั้นตอนที่ 3 : ให้ดำเนินการตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 ตามหัวข้อด้านบน เป็นอันเสร็จสิ้น

.


.

คำแนะนำ

  • ทวิตเตอร์จะทำการตรวจสอบข้อมูลตามการรายงาน ดังนั้นหากไม่ใช่สแปม ไม่ควรเลือกว่า Spam หรือ Fake Account
  • ทั้งนี้ Twitter Account ดังกล่าวจะโดนตรวจสอบและมีระยะเวลาในการระงับการใช้งาน อาจไม่ได้โดนระงับในทันทีหลังการรายงาน และขึ้นอยู่กับการรายงานว่ามีคนรายงานเท่าใดด้วย
  • ห้าม! ให้ Account เดิมในการรายงานซ้ำๆ ติดต่อกันเกินไป และไม่ควรใช้ Account ใหม่ในเครื่องเดิม เนื่องจากระบบทวิตเตอร์จะเห็นเลข IP Address และ MAC Address ซึ่งอาจส่งผลให้เราโดนระงับการใช้งานแทน
  • โปรดตรวจสอบการเลือกของตัวเองทุกครั้งว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่ เนื่องจากมีผู้ถูกระงับการใช้งานจากการรายงานผิดมาแล้ว (ถ้าผิดจริง แต่รายงานผิดหัวข้อ ทวิตเตอร์จะมองว่าไม่ผิดนะ)

.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment