🗓️ ตารางงาน กิจกรรม และการออกอากาศ ของ ‘คิมแจฮวาน’
Kim Jaehwan’s Schedule and Activities

.

This calendar time is based on your location.

Add to Your :     Google Calendar       iOS Calendar  

.

..

Loading Events

« All Events

🪖 Kim Jaehwan’s Military Discharge Day

2025-12-31 All day

‘คิมแจฮวาน’ มีกำหนดการในการเข้ารับราชการทหาร ประจำการที่หน่วยดุริยางค์ทหารบก ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นี้ โดยจะเข้าประจำการเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน และจะมีกำหนดการออกจากกรมในวันที่ 31 ธันวาคม 2568

.

หมายเหตุ : กิจกรรมและตารางออกอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสถานี หรือ หน่วยงานที่จัดกิจกรรม หรือ ตามประกาศจาก WAKEONE Entertainment / Activities and broadcast schedule are subject to change according to announcement from the radio station, tv channel, event organization or WAKEONE Entertainment.

.

Shopping Basket