[Video] สุขสันต์เทศกาลซอลลัล จาก ‘คิมแจฮวาน’ (2023 Lunar New Year’s Greeting)

เนื่องในเทศกาลซอลลัล (เทศกาลปีใหม่ของเกาหลี / ตรุษจีน) คิมแจฮวาน ขอส่งวีดีโอทักทายในโอกาสปีใหม่ประจำปีกระต่าย มาให้วินดึทุกคน.. 🐰

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment