[Video] สุขสันต์เทศกาลซอลลัล (2022 Lunar New Year) จาก ‘คิมแจฮวาน’

เนื่องในเทศกาลซอลลัล (เทศกาลปีใหม่ของเกาหลี / ตรุษจีน) คิมแจฮวาน ขอส่งวีดีโอทักทายในโอกาสปีใหม่มาให้วินดึทุกคน.. 🐯

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment